Highlights

Februar, 2014
Dešavanja
Read more...U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom101. I članom 108.Zakona o stečajnom postupku, Sl. Novine FBiH broj 29/03 i 32/04, te odluke Odbora povjeritelja stečajnog dužnika od 22.09.2014.god. u predmetu 65 0 St 142104 10 St Općinskog suda u Sarajevu, stečajni upravnik oglašava

 

 JAVNU PRODAJU

nekretnina stečajnog dužnika

 

 1. Objavljuje se prodaja imovine ”Energoinvest-Termoaparati”, d.d. u stečaju Sarajevo, Tvornička br. 3, Ilidža počev od dana 24.10. 2014.god., odnosno dana objave u dnevnim novinama , zaključno sa 05.11.2014. godine na način prikupljanja uplate depozita po sljedećim uslovima:
 2. Predmet prodaje – nekretnine i pokretnine stečajnog dužnika.
  1. Parcele zemljišta KO Donji Butmir ZKU 254, 1346 slijedećih oznaka:

 

Objekti:
KČ 30/37 –gradilište              153 m2ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/23 –gradilište              147 m2ZKU 254, KO:SP_Donji Butmir
KČ 30/40 – gradilište             494 m2ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/41 – gradilište             277m2ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/15 – privredna zgrada4000 m2 ZKU 254, KO:SP_Donji Butmir
KČ 30/67 – gradilište             182 m2ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/17 –privredna zgrada7065 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/70 –gradilište              972 m2 ZKU 254, KO:SP_Donji Butmir
KČ 30/71 –dvorište                2880m2 ZKU 254, KO:SP_Donji Butmir
KČ 30/80 –gradilište                125m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

Zemljište
KČ 30/35 –put                        430 m2 ZKU 254, KO:SP_Donji Butmir
KČ 28/16 – put                       2100 m2 ZKU 254, KO:SP_Donji Butmir
KČ 30/49 – put                      285 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/52 – pruga                  950 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/51 – ekonomsko dvorište 448 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/25 –ekonomsko dvorište 3247 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/22 – ekonomsko dvorište 5520 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 28/6 –oranica   3460 m2 ZKU 254, KO:SP_Donji Butmir
KČ 30/3  - ekonomsko dvorište 2119m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/68 – gradilište             132 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 28/1 –ekonomsko dvorište3240 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

                 Zemljište oko pruge;  neasfaltirano:
KČ 28/14 –oranica          680 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/45 –oranica          1230 m2ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/44 –oranica        2200 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 28/15 –oranica         170 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/46 –oranica       1540 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/47 –oranica       2035 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/48 –oranica      1160 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/43 –oranica      3840 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/50 –oranica        970 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/16 – privredna zgrada  4300m2 ZKU 1346, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/75 – ek.dvorište               780 m2- nema ZKU.

 

 

 1. Početna prodajna cijena za navedenu imovinu  u tački 2.1 iznosi 9.566.500,00 KM u neto iznosu, bez PDV-a. Vrijednost mašina i opreme koja se nalazi u sklopu navedenih KČ-ova  iznosi 361.000,00 KM  neto, bez PDV-a; osim radne mašineKarusel.

3.1. Spisak mašina i opreme prema nalazu vještaka mašinske struke H.Karahmet od 29.09.2011.god.

Ukupna vrijednost nekretnina i pokretnina koje su predmet prodaje iznosi 9.927. 500,00 KM

       4.USLOVI I NAČIN PRODAJE

  1. Navedena nepokretna i pokretna imovina prodaje se kao tehnološko- ekonomska cjelina , kako je navedena u oglasu, u

fizičkom stanju na dan prodaje , odnosno bez opreme po nagodbi sa kupcem, a uz saglasnost odbora povjeritelja.

  1. Prodaja je uspjela i sa jednim ponuđačem.

4.3    Pravo učešća u nadmetanju imaju sva domaća i inozemna pravna lica sa dokumentacijom koja ih identifikuje i
Izvršenom uplatom depozita u iznosu od 992.750,00 KM na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1610000092550039
Kod Raiffesen bank d.d. Sarajevo.
4.4.Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja.
4.5.Cijena postignuta na javnom nadmetanju je cijena bez PDV-a , te plačanje PDV-a za stavke koje podliježu plaćanja istog na
Osnovu Zakona o PDV- u snosit će kupac.
4.6.Onaj ponuđač čija prva uplata u iznosu od 992.750,00 KM  bude na računu “ Energoinvesta- Termoaparata”, d.d. u stečaju
smatra se prvim kupcem , a ponuđač koji drugi uplati navedeni iznos smatra se drugim kupcem , a u slučaju da se ne može
utvrditi ko je prije uplatio stečajni upravnik zakazuje termin nadmetanja po principu “ ko da više “. Nakon isteka roka za
prijem uplate depozita tj. nakon 10 dana od  dana objave u dnevnim novinama stečajni upravnik će konstatovati rezultat ove
objave ,te o tome obavijestiti sve učesnike o rezultatu javne objave kao i eventualno zakazati termin za javno nadmetanje
prva dva ponuđača.
4.7.Na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini 10 % od početne prodajne
cijene imovine iz ovog oglasa.
4.8.Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u
roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja.
4.9.Sve poreze iostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac, kao i plačanje PDV-a.
4.10.Imovina se kupuje po principu“ viđeno – kupljeno”, u pravnom i faktičnom stanju , te se naknadno reklamacije po bilo
kom osnovu neće uvažavati.
4.11.Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos u roku od 30 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora
osim ako se nagodbom postigne drugi rok i za to saglasnost odbora povjeritelja.
Uplačeni depozit nije predmet poslovnih transakcija i pod jamstvom je stečajnog dužnika.
Ovaj način ispunjenja obaveze mora biti jasno ugrađen u kupoprodajne ugovore.
4.12. Prva dva najpovoljnija ponuđača se proglašavaju za prvog i drugog kupca .Drugi kupac ostaje u tom statusu dok prvi kupac
Ne izvrši svoje obaveze navedene u oglasu ili eventualno ne odustane od kupovine , u kojem se slučaju odmah poziva drugi
Kupac na zaključivanje kupoprodajnog ugovora . Ponuđačima koji nisu stekli status prvog ili drugog kupca uplačeni depozit
se vraća, osim drugog kupca kojem će se izvršiti ovrat depozita nakon zaključivanjaugovora stečajnog dužnika sa prvim
kupcem.    
4.13.Prodajna cijena može biti manja od početne prodajne cijene ,što je predmet nagodbe sa kupcem i uz saglasnost odbora
povjeritelja.
4.14.Prodavac može odustati od prodaje imovine ,kao i odabrani ponuđači od kupovine do zaključenja kupoprodajnog ugovora
uz obavezu vračanaja depozita.
4.15.Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu od 09:00 h
do 15:00 h u sjedištu stečajnog dužnika na:tel ./ fax. 033/234-745, web: www.tat.ba

Stečajni upravnik
mr.HamdijaMuratović


U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom 101. i članom 108.  Zakona o stečajnom postupku, Sl. Novine FBiH broj 29/03 i 32/04, te odluke Odbora povjeritelja stečajnog dužnika od 19.03.2014.god. u predmetu 65 0 St 142104 10  St  Općinskog suda u Sarajevu, stečajni upravnik oglašava

 

                          JAVNU PRODAJU

                   nekretnina stečajnog dužnika

 1. Zakazuje se termin prodaje javnim usmenim nadmetanjem za 28.04. 2014.god. (ponedeljak) u 11,00 sati u kancelariji Energoinvest-Termoaparati, d.d. u stečaju Sarajevo, Tvornička br. 3.Ilidža
 2. Predmet prodaje – nekretnine  i pokretnine stečajnog dužnika KAO CJELINA!
  1.  Parcele zemljišta KO Donji Butmir  ZKU 254, 1346, 295 slijedećih oznaka:

 

Objekti:
KČ 30/37 – gradilište               153 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/23 – gradilište               147 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/40 – gradilište               494 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/41 – gradilište               277 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/15 – privredna zgrada  4000 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/67 – gradilište               182 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/17 – privredna zgrada  7065 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/70 – gradilište               972 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/71 – dvorište               2880m2  ZKU  254, KO: SP_Donji Butmir 
KČ 30/80 – gradilište               125m2  ZKU  254, KO: SP_Donji Butmir 

Zemljište
KČ 30/35 –put                               430 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 28/16 – put                            2100 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/49 – put                             285 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/52 – pruga                        950 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/51 – ekonomsko dvorište  448 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/25 – ekonomsko dvorište 3247 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/22 – ekonomsko dvorište 5520 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 28/6  –  oranica                     3460 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/3  -   ekonomsko dvorište 2119m2 ZKU 254,  KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/68 – gradilište                    132 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir 
KČ 28/1 –   ekonomsko dvorište 3240 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

                Zemljište oko pruge; neasfaltirano:
KČ 28/14 –oranica                        680 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/45 –oranica                      1230 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/44 –oranica                      2200 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 28/15 –oranica                       170 m2 ZKU 254,  KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/46 –oranica                      1540 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/47 –oranica                      2035 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/48 –oranica                        1160 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/43 –oranica                      3840 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/50 –oranica                        970 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/16 – privredna zgrada     4300m2 ZKU 1346, KO: SP_Donji Butmir
KČ 30/75 – ek.dvorište               780 m2- nema ZKU.

 

 

 1. Početna prodajna cijena za navedenu imovinu  u tački 2.1 iznosi 9.566.500,00KM u neto iznosu,bez PDV-a. Vrijednost mašina i opreme koja se nalazi u sklopu navedenih KČ-ova  iznosi 361.000,00 KM  neto, bez PDV-a; osim radne mašine  Karusel.

3.1  Spisak mašina i opreme prema nalazu vještaka mašinske struke H.Karahmet od 28.06.2011.god.

Ukupna vrijednost nekretnina i pokretnina koje su predmet prodaje iznosi 9.927. 500,00 KM

Uvjeti i procedura prodaje:

  1. Nepokretna  i pokretna  imovina se prodaje kao cjelina: zemljište, objekti , mašine i oprema, (što čini cjelinu tvornice E-TAT, odnosno kompletan pogon.)
  2. Ponuđena cijena ne može biti manja od  početne  prodajne cijene utvrđene u ovom oglasu.
  3. Način prodaje putem usmenog  javnog  nadmetanja, ko da više, sa početnom cijenom istaknutom u ovom oglasu, a sa povećanjem za svako nadmetanje najmanje 1.000,00 KM ili prema dogovoru.
  4. Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije otpočinjanja javnog nadmetanja dostave dokaz da su izvršili uplatu garancije (depozita) na transakcioni račun Energoinvest-Termoaparati, d.d. u stečaju br. 1610000092550039 kod Raiffesen bank d.d. Sarajevo iznos 10% od početne prodajne.
  5. Za kupca se proglašava onaj učesnik javnog nadmetanja čija ponuđena cijena bude najveća nakon trećeg poziva, zatim se proglašava drugi po redoslijedu ponuđač odnosno kupac.
  6. Učesnicima javnog nadmetanja čija ponuda ne bude prihvaćena, garancija (depozit) će se vratiti u roku 24 sata od dana okončanja javnog nadmetanja.
  7. Sve poreze i troškove oko uknjižbe i prijenosa vlasništva snosi kupac.
  8. Kupac je dužan platiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje i sve troškove vezane za naknadno zaključenje ugovora o kupoprodaji snosi kupac.
  9. Ako kupac ne otplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu koja je predmet prodaje u ostavljenom roku, smatra se da je odustao od kupnje, te gubi povrat garancije (depozita), a na uplatu kupoprodajne cijene i zaključenje ugovora poziva se sljedeći najbolji ponuđač.

4.10.Sva imovina se prodaje po pricipu “viđeno-kupljeno “ te se naknadne reklamacije po bilo kojem osnovu neće uvažavati.
4.11. Ne može se prodati  nekretnina i pokretnina, kao cjelina, ispod početne prodajne cijene.
4.12  Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati.
Kontakt na tel./fax. 033/234-745, web: www.tat.ba

 

                                                                                       

Stečajni upravnik
mr.  Hamdija Muratović


 

U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom 101. i članom 108.  Zakona o stečajnom postupku, Sl. Novine FBiH broj 29/03 i 32/04, te odluke Odbora povjeritelja stečajnog dužnika od 06.02.2014.god. u predmetu 65 0 St 142104 10  St  Općinskog suda u Sarajevu, stečajni upravnik oglašava

 

 

                          JAVNU PRODAJU

                   nekretnina stečajnog dužnika

 

1.        Zakazuje se termin prodaje javnim usmenim nadmetanjem za 19.03. 2014.god. (srijeda) u 11,00 sati u kancelariji Energoinvest-Termoaparati, d.d. u stečaju Sarajevo, Tvornička br. 3.Ilidža

2.        Predmet prodaje – nekretnine  i pokretnine stečajnog dužnika KAO CJELINA!

2.1.    Parcele zemljišta KO Donji Butmir  ZKU 254, 1346, 295 slijedećih oznaka:

 

Objekti:

KČ 30/37 – gradilište                153 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/23 – gradilište                147 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/40 – gradilište                494 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/41 – gradilište                277 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/15 – privredna zgrada  4000 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/67 – gradilište                182 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/17 – privredna zgrada  7065 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/70 – gradilište                972 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/71 – dvorište 2880m2  ZKU  254, KO: SP_Donji Butmir 

KČ 30/80 – gradilište                125m2  ZKU  254, KO: SP_Donji Butmir 

                                                                                                                                                                                                                

Zemljište

KČ 30/35 –put                                430 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 28/16 – put                             2100 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/49 – put                              285 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/52 – pruga                          950 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/51 – ekonomsko dvorište  448 m2  ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/25 – ekonomsko dvorište 3247 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/22 – ekonomsko dvorište 5520 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 28/6    oranica                      3460 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/3  -   ekonomsko dvorište 2119m2 ZKU 254,  KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/68 – gradilište                     132 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir 

KČ 28/1 –   ekonomsko dvorište 3240 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

 

     Zemljište oko pruge; neasfaltirano:

KČ 28/14 –oranica                        680 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/45 –oranica                      1230 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/44 –oranica                      2200 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 28/15 –oranica                       170 m2 ZKU 254,  KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/46 –oranica                      1540 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/47 –oranica                      2035 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/48 –oranica                        1160 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/43 –oranica                      3840 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/50 –oranica                        970 m2 ZKU 254, KO: SP_Donji Butmir

 

KČ 30/16 – privredna zgrada     4300m2 ZKU 1346, KO: SP_Donji Butmir

KČ 30/75 – ek.dvorište                 780 m2- nema ZKU.

 

 

3.        Početna prodajna cijena za navedenu imovinu  u tački 2.1 iznosi 10.070.000,00KM u neto iznosu,bez PDV-a. Vrijednost mašina i opreme koja se nalazi u sklopu navedenih KČ-ova  iznosi 380.000,00 KM  neto, bez PDV-a; osim radne mašine  Karusel.

3.1  Spisak mašina i opreme prema nalazu vještaka mašinske struke H.Karahmet od 28.06.2011.god.

 

Ukupna vrijednost nekretnina i pokretnina koje su predmet prodaje iznosi  10.450.000,00 KM

      

 

Uvjeti i procedura prodaje:

4.1.   Nepokretna  i pokretna  imovina se prodaje kao cjelina: zemljište, objekti , mašine i oprema, (što čini cjelinu tvornice E-TAT, odnosno kompletan pogon.)

4.2.   Ponuđena cijena ne može biti manja od  početne  prodajne cijene utvrđene u ovom oglasu.

4.3.   Način prodaje putem usmenog  javnog  nadmetanja, ko da više, sa početnom cijenom istaknutom u ovom oglasu, a sa povećanjem za svako nadmetanje najmanje 1.000,00 KM ili prema dogovoru.

4.4.   Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije otpočinjanja javnog nadmetanja dostave dokaz da su izvršili uplatu garancije (depozita) na transakcioni račun Energoinvest-Termoaparati, d.d. u stečaju br. 1610000092550039 kod Raiffesen bank d.d. Sarajevo iznos 10% od početne prodajne.

4.5.   Za kupca se proglašava onaj učesnik javnog nadmetanja čija ponuđena cijena bude najveća nakon trećeg poziva, zatim se proglašava drugi po redoslijedu ponuđač odnosno kupac.

4.6.   Učesnicima javnog nadmetanja čija ponuda ne bude prihvaćena, garancija (depozit) će se vratiti u roku 24 sata od dana okončanja javnog nadmetanja.

4.7.   Sve poreze i troškove oko uknjižbe i prijenosa vlasništva snosi kupac.

4.8.   Kupac je dužan platiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje i sve troškove vezane za naknadno zaključenje ugovora o kupoprodaji snosi kupac.

4.9.   Ako kupac ne otplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu koja je predmet prodaje u ostavljenom roku, smatra se da je odustao od kupnje, te gubi povrat garancije (depozita), a na uplatu kupoprodajne cijene i zaključenje ugovora poziva se sljedeći najbolji ponuđač.

4.10.Sva imovina se prodaje po pricipu “viđeno-kupljeno “ te se naknadne reklamacije po bilo kojem osnovu neće uvažavati.

4.11. Ne može se prodati  nekretnina i pokretnina, kao cjelina, ispod početne prodajne cijene.

4.12  Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati.

Kontakt na tel./fax. 033/234-745, web: www.tat.ba

 

 

                 

                                                                                                                                                                      Stečajni upravnik

                                                                                                                         mr.  Hamdija Muratović

 

 

 

 

 

 

 

___

 

Newsletter